Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  Pondělí: 17:00 - 19:00 hod.
  Úterý: 17:00 - 19:00 hod.
 2. Telefonické podání+420 731 466 804
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu obecbohatice@tiscali.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Bohatice, Bohatice č.p. 79, 470 02 Česká Lípa

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

Pondělí: 17:00 - 19:00 hod.
Úterý: 17:00 - 19:00 hod.

Telefonické podání:  +420 731 466 804
Poštou na adresu Obecní úřad Bohatice, Bohatice č.p. 79, 470 02 Česká Lípa
Elektronicky na e-mail: obecbohatice@tiscali.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: 2ivan5c
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Bohatice, Bohatice č.p. 79, 470 02 Česká Lípa
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) 300 Kč
fotokopie nebo výtisk existujícího dokumentu  
- jednostranně formát A4 4 Kč/ks
- oboustranně formát A4 8 Kč/ks
- jednostranně formát A3 neposkytujeme
- oboustranně formát A3 neposkytujeme
- kompaktní disk (CD) 15 Kč/ks
paušál provozních nákladů (materiál, energie)
ostatní náklady dle skutečně vynaložených nákladů

Formuláře

Poskytnuté informace

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 2023

Informace ze dne Obsah
14.3.2023 Dotaz ohledně systémových věcí odpadového hospodářství obce
   
   

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 2022

Informace ze dne Obsah
22.11.2022 Odpověď na pověřence GDPR anonymizovaný.pdf Smlouva o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů GDPR.pdf Bohatice_Jmenování pověřence.pdf
4.4.2022  Odpověď na dotaz ze dne 4 dubna 2022.pdf
6.1.2022 Dotaz na dodavatele energií.pdf

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 2020

Informace ze dne Obsah
9.7.2020 Odpověď na žádost o poskytnutí informací ze dne 1_7_2020.pdf

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 2019

Informace ze dne Obsah
2.9.2019 Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 17. 8. 2019

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 2018

Informace ze dne Obsah
27.11.2018 Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 13. 11. 2018
5.11.2018 Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 23.10.2018
10.10.2018 Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 26.9.2018
28.05.2018 Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 22.5.2018
05.04.2018  Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 22.3.2018

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 2017

Informace ze dne Obsah
21.08.2017

Odpovědi na dotazy - Kross, s.r.o.

30.07.2017

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 16.7.2017

24.07.2017

Poskytnutí kopie hydrogeologického posudku

27.06.2017

Základní informace o soustavě veřejného osvětlení

29.03.2017

Poskytnutí informace - Informace o způsobu třídění a nakládání s odpady v obci

20.02.2017

Poskytnutí informace - Investiční plány obce na rok 2017

30.01.2017

Poskytnutí informace na žádost ze dne 17.1.2017.pdf

29.01.2017

Poskytnutí informace – zápis OZ ze dne 28.12.2016.pdf
Zápis z OZ Bohatice konaného dne 28.12.2016

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – 2016

Informace ze dne Obsah
18.10.2016 Žádost o informace Bohatice
23.02.2016 Investiční plány obce na rok 2016