Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
OZV č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2016 
OZV č. 2/2015, o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství a o zabezpečení čistoty veřejných prostranství 01.12.2015
OZV č. 01/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bohatice
14.05.2015

OZV č. 01/2011 Požární řád / Příloha - Požární poplachový plán
Řád ohlašovny požáru

15.11.2011
OZV č. 02/2010 O místním poplatku ze psů 01.01.2011

Usnesení zastupitelstva

Rok 2018  Rok 2017        
Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011

Jednací řád zastupitelstva obce Bohatice

Nařízení

Nařízení č. 1/2015 o zimní údržbě

Směrnice

Zásady krátkodobého pronájmu sálu
Vnitřní směrnice obce Bohatice č. 1/2017, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Směrnice o schvalování účetních závěrek obce
Směrnice o evidenci a účetnictví majetku
Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků
Směrnice pro odpisování DHM
Směrnice pro časové rozlišení
Směrnice pro oběh účetních dokladů

Důležité zákony

  • zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád
  • zák. č. 133/2000 Sb o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
    některých zákonů
  • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
  • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů
  • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 148/1998 Sb., o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
  • zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Žádosti

Žádost o pronájem sálu obecního úřadu - Bohatice

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o přidělení čísla popisného

15. 8. Hana

Zítra: Jáchym

Magazín Libereckého kraje

Přináší vám informace, díky kterým se rychle a přehledně dozvíte to nejdůležitější o dění ve vašem kraji.

Aktuální číslo

Program rozvoje obce Bohatice

Program rozvoje obce Bohatice je dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové priority obce Bohatice. Navazuje na předchozí dokument obce, který rozšiřuje o podrobnou analýzu a zapojení veřejnosti prostřednictvím dotazníkového šetření. Impulzem pro vznik tohoto dokumentu byla potřeba obce koncepčně se rozvíjet. V dokumentu jsou zakotveny současné potřeby obce a výhledové náměty, kterými se obec bude postupně zabývat a dle svých možností je realizovat.

Program rozvoje obce Bohatice 2017-2022 v plném znění (PDF)

Územní plán Bohatice

Opatření obecné povahy
č. 1/2015

Výkresy zde ...

Povodňové informace

VOX - Varovné systémy
Povodňový plán obce
Povodí Ohře

 

Návštěvnost stránek

082457