Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
OZV č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2016 
OZV č. 2/2015, o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství a o zabezpečení čistoty veřejných prostranství 01.12.2015
OZV č. 01/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bohatice
14.05.2015

OZV č. 01/2011 Požární řád / Příloha - Požární poplachový plán
Řád ohlašovny požáru

15.11.2011
OZV č. 02/2010 O místním poplatku ze psů 01.01.2011

Usnesení zastupitelstva

Rok 2017          
Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011

Jednací řád zastupitelstva obce Bohatice

Nařízení

Nařízení č. 1/2015 o zimní údržbě

Směrnice

Zásady krátkodobého pronájmu sálu
Vnitřní směrnice obce Bohatice č. 1/2017, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Směrnice o schvalování účetních závěrek obce
Směrnice o evidenci a účetnictví majetku
Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků
Směrnice pro odpisování DHM
Směrnice pro časové rozlišení
Směrnice pro oběh účetních dokladů

Důležité zákony

  • zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád
  • zák. č. 133/2000 Sb o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
    některých zákonů
  • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
  • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů
  • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 148/1998 Sb., o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
  • zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Žádosti

Žádost o pronájem sálu obecního úřadu - Bohatice

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o přidělení čísla popisného

19. 4. Rostislav

Zítra: Marcela

Magazín Libereckého kraje

Přináší vám informace, díky kterým se rychle a přehledně dozvíte to nejdůležitější o dění ve vašem kraji.

Aktuální číslo

Program rozvoje obce Bohatice

Program rozvoje obce Bohatice je dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové priority obce Bohatice. Navazuje na předchozí dokument obce, který rozšiřuje o podrobnou analýzu a zapojení veřejnosti prostřednictvím dotazníkového šetření. Impulzem pro vznik tohoto dokumentu byla potřeba obce koncepčně se rozvíjet. V dokumentu jsou zakotveny současné potřeby obce a výhledové náměty, kterými se obec bude postupně zabývat a dle svých možností je realizovat.

Program rozvoje obce Bohatice 2017-2022 v plném znění (PDF)

Územní plán Bohatice

Opatření obecné povahy
č. 1/2015

Výkresy zde ...

Povodňové informace

VOX - Varovné systémy
Povodňový plán obce
Povodí Ohře

 

Návštěvnost stránek

076312